اسما قربان زاده

انجام خدمات پوستی مشاوره و درمان با مواد و دستگاه ها . فعلا در یک سالن کار می کنم دوره نیمه خصوصی و مربیگری گرید c گذروندم ۴ سال سابقه کار دارم
زرند، بلوار ۱۵ خرداد، میدان گاز